Ние създаваме функционални, елегантни
и устойчиви пространства, които са с непреходна стойност.

Нашият фокус е да създаваме пространства, които са изтънчени, устойчиви и наистина отразяващи личността или бранда на клиента.

Ние развиваме устойчиви дизайнерски решения, които са социално и екологично отговорни и финансово възвръщаеми в дългосрочен план.

Нашата вдъхновяваща
работа
Виж всички

Европейски съюз Европейски социален фонд флаг
Оперативна програма развитие на човешките ресурси флаг

На 28.08.2019 г. „Инсайд аут студио” ЕООД стартира изпълнението на проект „Насърчаване на предприемачеството в ИНСАЙД АУТ СТУДИО ЕООД“


Проектът„Насърчаване на предприемачеството в ИНСАЙД АУТ СТУДИО ЕООД“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.024-1217-C01  е ориентиран към подпомагане на предприемаческата дейност в „Инсайд аут студио“ ЕООД – компания, специализирана в областта на интериориния дизайн. Проектът предвижда  изпълнение на следния комплекс от дейности:

  1. Дейност за реализиране на пазара на предприемаческата идея в рамките на която ще бъде: 
  • Сформиран екип от квалифициран персонал, необходим за реализация на предприемаческата идея; 
  • Реализирани инвестиции в ДМА, създаващи необходимите технологични предпоставки за реализация на предприемаческата идея;
  • Наето работно помещение;
  • Създадена Интернет страница на Кандидата, популяризираща предприемаческата идея и подпомагаща пазарната й реализация; 
  • Изработен пазарен анализ и маркетингов план за пазарна реализация, създаващ предпоставки за успешна пазарна реализация, като източник на експертна информация за целесъобразни и съобразени със спецификата на пазара действия в този процес; 
  • Закупени материали, необходими за реализиране на пазара на предприемаческата идея. 
  1. Дейност за визуализация на проекта-в резултат на която ще се осигури публичност и визуализация на проекта.

 

Основната цел на проекта се състои в осигуряване на устойчивото и конкурентоспособно развитие на дружеството посредством реализиране на пазара на предприемаческа идея, попадаща в сектор М 74.10, свързан с преодоляване на европейските и регионални предизвикателства - предоставяне на услуги в областта на дизайна: интериорен дизайн - жилищен и обществен интериор, продуктов дизайн, в т.ч. изготвяне на идейни и работни проекти, триизмерна визуализация и прототипиране, и авторски надзор.

Реализацията на предприемаческата идея ще има пряк положителен социален и екологичен ефект, като тя съответства и на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация.

 

Основният резултат, който ще се произведе по проекта се състои в осигуряването на условия и предпоставки за успешно развитие на предприемаческата дейност в дружеството.

 

Дата на стартиране на проекта: 28.08.2019 г.

Дата на приключване на проекта: 28.02.2021 г.

 

 

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Обща стойност на проекта: 247 190,00 лв.

Безвъзмездна финансова помощ: 197 752,00 лв.

Собствено финансиране: 49 438,00 лв.

Съфинансиране от ЕС: 168 089,20 лв.

Национално съфинансиране: 29 662,80 лв.

Финансовата подкрепа по проекта се осъществява посредством ЕС, чрез Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и ОП „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020