Европейски съюз Европейски социален фонд флаг
Оперативна програма развитие на човешките ресурси флаг

На 28.08.2019 г. „Инсайд аут студио” ЕООД стартира изпълнението на проект „Насърчаване на предприемачеството в ИНСАЙД АУТ СТУДИО ЕООД“


Проектът„Насърчаване на предприемачеството в ИНСАЙД АУТ СТУДИО ЕООД“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.024-1217-C01  е ориентиран към подпомагане на предприемаческата дейност в „Инсайд аут студио“ ЕООД – компания, специализирана в областта на интериориния дизайн. Проектът предвижда  изпълнение на следния комплекс от дейности:

  1. Дейност за реализиране на пазара на предприемаческата идея в рамките на която ще бъде: 
  • Сформиран екип от квалифициран персонал, необходим за реализация на предприемаческата идея; 
  • Реализирани инвестиции в ДМА, създаващи необходимите технологични предпоставки за реализация на предприемаческата идея;
  • Наето работно помещение;
  • Създадена Интернет страница на Кандидата, популяризираща предприемаческата идея и подпомагаща пазарната й реализация; 
  • Изработен пазарен анализ и маркетингов план за пазарна реализация, създаващ предпоставки за успешна пазарна реализация, като източник на експертна информация за целесъобразни и съобразени със спецификата на пазара действия в този процес; 
  • Закупени материали, необходими за реализиране на пазара на предприемаческата идея. 
  1. Дейност за визуализация на проекта-в резултат на която ще се осигури публичност и визуализация на проекта.

 

Основната цел на проекта се състои в осигуряване на устойчивото и конкурентоспособно развитие на дружеството посредством реализиране на пазара на предприемаческа идея, попадаща в сектор М 74.10, свързан с преодоляване на европейските и регионални предизвикателства - предоставяне на услуги в областта на дизайна: интериорен дизайн - жилищен и обществен интериор, продуктов дизайн, в т.ч. изготвяне на идейни и работни проекти, триизмерна визуализация и прототипиране, и авторски надзор.

Реализацията на предприемаческата идея ще има пряк положителен социален и екологичен ефект, като тя съответства и на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация.

 

Основният резултат, който ще се произведе по проекта се състои в осигуряването на условия и предпоставки за успешно развитие на предприемаческата дейност в дружеството.

 

Дата на стартиране на проекта: 28.08.2019 г.

Дата на приключване на проекта: 28.02.2021 г.

 

 

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Обща стойност на проекта: 247 190,00 лв.

Безвъзмездна финансова помощ: 197 752,00 лв.

Собствено финансиране: 49 438,00 лв.

Съфинансиране от ЕС: 168 089,20 лв.

Национално съфинансиране: 29 662,80 лв.

Финансовата подкрепа по проекта се осъществява посредством ЕС, чрез Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и ОП „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020